Först publicerad 2000-02-29 

Arthur Vandeleur Despard
Den engelsk prästen som skapade
Sveriges första golfklubb
The Gothenburg Golf Club (1891-1894)

 


                                       En artikel av Sven Arnström

wpe26920.gif (362159 bytes)Den engelske pastorn A.V.Despard introducerade golfen i Göteborg. Det skedde genom att The Gothenburg Golf Club bildades i mars 1891. Baron Oscar Dickson blev ordförande i klubbstyrelsen men initiativtagaren och den drivande kraften var A.V.Despard.

 

Klubbens bana förlades till Sannegården på Hisingen i närheten av Sandvikens ångbåtsbrygga. Den bestod av 4 hål med en sammanlagd längd av omkring 900 meter. Banan låg på en sandtäkt och hindren bestod huvudsakligen av naturliga sandbunkrar och vägar.

 

Klubben upplöstes i god ordning den 13 januari 1894. Samma år startade Viktor Setterberg Arendals Idrottsklubb som under en kort period under 1894 faktiskt använde Sandvikenbanan innan idrottsklubbens egen bana var klar.

 

Arthur V. Despard

föddes i London den 18 december 1861. Inom sin familj kallades han Arthur. I hela sitt yrkesverksamma skrev han emellertid  sitt namn  A.V.Despard.  Fadern George Despard var präst och sonen valde således också den prästerliga banan. Han utbildades först vid Merchant Taylor=s School i London och kom senare till St John=s College i Oxford där han 1884 tog sin examen Bachelor of Arts och 1888 Master of Arts. Han vigdes till diakon 1884  och till präst år 1885.

 

Ett golfliv?  

Med den roll som A..V.Despard kom att spela i introduktionen av den organiserade golfen i Sverige vill vi givetvis gärna hitta spår av golfande i hans liv före och efter Göteborg. Släktens nuvarande grand old man, Mr Herbert Despard i London, och dennes närmaste, har emellertid inga upplysningar om hans golfliv. I arkivet i Oxford College finns utöver resultaten om uppnådda examina endast informationen att A.V.Despard var medlem i diskussionsklubben vid sitt college.

 

Det är också,  trots omfattande efterforskningar och ett stort engagemang och intresse från en rad olika personer i klubbar, institutioner och församlingar svårt att finna några egentliga golfspår efter A.V.Despard. Vi får nöja oss med att ana innehållet i de sammanhang och de miljöer som han tillsammans med sin familj befann sig i under sitt långa liv i Europa och i Nordamerika.

 

Till Göteborg

I slutet av juni 1890 kommer A.V.Despard till Göteborg. Med sig har han sin hustru Edith Annie. Det är inte första gången han är i Göteborg. Han skall nu tjänstgöra som präst i St Andrew=s Church enligt ett anställningsavtal som han har på fickan.

 

A.V.Despard  har slutit avtalet  med The British Factory, en sammanslutning av brittiska affärsmän som alltjämt är den ekonomiska garanten för den engelska församlingen i Göteborg. Församlingen bildades 1747 och är således idag mer än 250 år gammal. St Andrew=s Church ligger vid Kaserntorget.

 

Tidigare hade församlingen haft präster som varit ogifta. Nu antecknas det emellertid i anställningsbeslutet att A.V.Despard  Ais to come here  as a married man@. Tio dagar före tjänstgöringens början gifter sig Arthur Vandeleur med Edith Annie Sheldon i Stroud, inte långt från Bristol i England. Äktenskapet blir livslångt.

 

Kungsportsavenyen

Göteborg hade år 1890 drygt 100 000 invånare. På västra sidan om Kungsportsavenyen, som då givetvis inte alls var så lång som  nu, låg det Engelska kvarteret. Arthur Vandeleur och hans hustru Edith flyttar in i  prästbostaden på  Kungsportsavenyen nr 5 i  hörnet mot Storgatan. Där föds parets första barn Edith Constance den 16 september 1893.

 

Biskopens besök

Trivdes A.V.Despard i Göteborg med sitt arbete bland landsmän  och skottar i staden? Säkert bra, men han hade nog  vissa problem. Under företrädarens tid i St Andrew=s Church, hade antalet kyrkobesökare minskat i betydande grad. Det blev inte bättre under A.V.Despards tid. Vid nattvardsgångarna hände det att det inte kom någon besökare alls, vilket givetvis gjorde A.V.Despard modfälld.  Och han lyckades inte åstadkomma  någon förändring. Men under vintern 1891/92 återupptog han arbetet som präst för de brittiska sjömännen  i den livligt trafikerade hamnen i Göteborg. Detta gav honom inspiration.

 

Biskop Wilkinson i London var A.V.Despards förman i tjänsten. Biskopen visiterade församlingen 1893 och var uppenbarligen då orolig för förhållandena och i sina anteckningar från detta besök befarar han, att det inte fanns tillräckligt att göra för A.V.Despard.  Den senare tycks ha lagt skulden mer på sig själv än på den verkliga orsaken - en minskande engelsk koloni i Göteborg.

 

Golfklubben upplöses

A.V.Despard hade säkert glädje av sitt umgänge med sina landsmän på den lilla golfbanan. Men de var inte många. Under klubbens sista år 1893 kände sig A.V.Despard troligen lite ensam som spelande medlem i klubben. Redan hade några av hans närmaste medspelare lämnat stan. A.V.Despard bestämmer sig också han för att lämna Göteborg. För klubben såg han inte någon framtid.

 

Sveriges första golfklubb upplöstes så på baron Oscar Dicksons kontor den 13 januari 1894. Klubbens behållning fördelas på de kvarvarande medlemmarna. Av en insats på 100 kr fick de som betalat in avgiften för livstids medlemskap tillbaka 66:87 kr vardera.

 

I september 1895 slutade A.V.Despard sin anställning i St Andrews Church.

 

Edinburgh

Familjen Despard flyttar nu till Edinburgh där A.V.Despard i februari 1896 blir >curate,= d v s komminister, i St.John the Evangelist=s Church. St. John=s ligger vid  foten av den stora klippa på vilken Edinburgh Castle är beläget. Och invid stadens huvudgata Princess Street i hörnet av Lothian Road.

 

Fanns det hos A.V.Despard en dragning till Scotland p g a hans intresse för golf? Frågan kan naturligtvis
ställas. Försöken att spåra A.V.Despard till en klubb i Edinburgh eller dess omgivningar ger dock inte något resultat. Men det finns en intressant omständighet. År 1899 flyttade familjen till 111 Lothian Road.
Denna adress är belägen c:a 900 m från Bruntsfield Links.

 

Bruntsfield Links, då strax utanför men nu inne i Edinburgh, är golfhistoria. Här spelade en gång medlemmarna i Bruntsfield Links Golfing Society sin golf. Klubben är ansedd som världens fjärde äldsta  golfklubb, (bildad någon gång mellan 1745 och 1760). Senare kom flera andra klubbar att hålla till på Bruntsfield Links.  De fick givetvis så småningom sina egna banor.

 

På Bruntsfield Links kunde man kring förra sekelskiftet, liksom alltjämt nu på somrarna, spela på denna korthålsbana. Vi bör nog kunna föreställa oss att A.V.Despard svingade sina klubbor här. Och kanske åt en bit mat på The Golf  Tavern, en gammal  pub som alltjämt existerar strax invid detta grönområde.

 

Somerset

A.V.Despard och hustru Edith, med barnen Constance Hermine och sonen Marcus Carden, f 1897, lämnar Scotland 1900. A.V.Despard tog tjänst i Walcot nära Bath i grevskapet Somerset, England. Staden Bath ligger i botten på en gammal vulkan. Ovanför kanten på den f d   vulkanen hade 1894 Lansdown Golf Club bildats. Den mark som klubben använder för sin bana låg inom närhåll för A.V.Despard då han tjänstgjorde  Walcot=s församling. Det finns inte några handlingar alls bevarade i klubben från denna tid.

 

Efter några år flyttade familjen till Norton St Philip, belägen söder  från Bath, där A.V.Despard fått  befattningen som kyrkoherde. Där föds sonen Raymond Valentine 1905.

Norton St Philip är kanske mest känd för The George Inn. Ett gammalt värdshus som antas ha byggts 1223 och som haft utskänkningsrättigheter sedan 1397.

 

Kyrkoherdeprästgården är en stor och pampig byggnad med stall och en stor engelsk lawn inramad av höga skuggande träd. Numera bebos AThe Old Vicarage@ av distriktsläkaren. Kyrkoherden har fått en enklare bostad.

 

I The Somerset News går det att sporadiskt följa livet i den  lilla byn. >The Vicar= är givetvis en betydelsefull person och Norton- notiserna handlar mest om A.V.Despard. Men några golfnotiser står inte att finna.

 

A.V.Despard fick säkert lägga ner en del arbeta på att administrera den lilla församlingen. När han kom till församlingen 1903  hade man ett underskott i församlingens ekonomi som man efter några år lyckades arbeta bort. Despard berömde i stämmoprotokollen byborna för att de lyckats med det.

 

Men 1908 var det illa igen och i protokollen från våren 1909 kan man läsa Athe vicar=s@ förmaningar till församlingen. De hade, sade han, från sina föregångare fått en vacker kyrka som inte hade kostat dem någonting. Nu var det nödvändigt att besöka kyrkan regelbundet och att visa regelbundenhet också i sitt givande till kyrkan. Det vore illa, om de måste medge, att de inte kunde hålla kyrkan i stånd.

 

Den 15 augusti 1909 visiteras Norton St Philip av biskopen av Bath och Wells. Han antecknar i kyrkorådets  protokollsbok att han besökt kyrkan och att han med tillfredsställelse och förhoppningar hört kyrkoherdens rapport. Han beklagar samtidigt att Despard snart skall lämna församlingen. En vecka senare håller A.V.Despard sin avskedspredikan i Norton St Philip.

 

Familjen Despard avreser därefter till British Columbia i Canada. I slutet av oktober 1909  försålde  Firman Charles Cooper & Tanner för A.V.Despards räkning  möbler och andra tillhörighet vid en auktion  i prästgården. Enligt notisen i The Somerset Standard var deltagandet i auktionen bra och priserna (varav några anges i notisen) goda.                                    .


British Columbia

När A.V.Despard och hans familj kommer till British Columbia 1909 blir han först kyrkoherde i Vernon, i All Saints= Church. Men efter några år köper han mark i Woodsdale i Oyama, inte långt från Vernon. Där medverkar han till att organsiera upp Woodsdale=s församling. och där innehar han kyrkoherdetjänsten under åren 1915 - 1929.

 

A.V.Despards sista år

I juli 1940 finns det i  Vernon News en liten notis som berättar om ett party som hållits den 19 juni i Oyama hos Mr och Mrs R.Allison. Mycket riktigt. Det är paret Despards guldbröllop som firas. Festligheterna får hållas inomhus eftersom vädret är dåligt. Ett tjugotal gäster har mött upp och lämnar presenter.

 

Men den här  notisen berättar också om att A.V.Despard i sina yngre dagar var en mycket intresserad seglare och att han ofta kunde ses i sin segelbåt  på  Kalamalka Lake. Det är således värt att notera att notisen inte nämner något om ett svunnet golfintresse.

 

A.V.Despard avled i Oyama  den 22 augusti 1947.Han vilar med sin hustru på St Mary=s kyrkogård.

 

Jordfästningen förrättades av W.R.Adams ärkebiskop av Kootenay, tillika primat för Canada.     I minnesrunan över A.V.Despard, införd  i Vernon News den 28 augusti 1947, kan vi bl a läsa: AThe Old Vicar, as he was fondly called by all who knew him well, was held in great esteem and will be greatly missed.@

 

Commander Max Carden Despard

Den som forskar i A.V.Despards liv stöter på flera intressanta personer. Det för oss golfare mest intressanta namnet är kommendören Max Despard som var brittisk sjöofficer under första världskriget. A.V.Despard och Max Carden Despard=s far  var kusiner. År 1929 kom M.C.Despard till Finland och Helsingfors där han under några år verkade som diplomat. Han tilldelades senare för insatser för Finland orden Den Vita Rosen.

 

Helsingfors golfklubb bildades 1932. Även om  M.C.Despard inte var med om att bilda denna klubb så stöttade han bl a ekonomiskt klubben under de  första åren. M.C.Despard valdes  till hedersledamot 1932 och till klubbens kapten1934 samtidigt som han det året också satt i klubbens styrelse.

 

Namnet  Despard hör således hemma inte bara i den svenska utan även i den finländska golfens historia.

 

Sven Arnström
Frilansjournalist

Copyright